"

Regulamin

REGULAMIN TRENINGÓW PERSONALNYCH I WSPÓŁPRACY ON-LINE

Opieka nad Klientem prowadzona jest przez certyfikowanego Trenera personalnego Dariusza Wochna (prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą

Siłownia IMPULS 14-500 Braniewo Pl. Grunwaldu 6 , e-mail biuro: biuro@impuls-braniewo.pl  NIP: 5781056971, REGON 280489981).

 1. Warunkiem uczestnictwa w treningach personalnych i współpracy on-line jest:
  a) akceptacja regulaminu i/lub umowy o świadczenie usług,
  b) wykupienie jednorazowej lub pakietowej karty treningowej u trenera wg. aktualnego cennika,
  c) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań medycznych do treningu. W przypadku braku zaświadczenia lekarskiego Klient oświadcza, że podejmuje trening na własną odpowiedzialność.
 2. Trener nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe lub mogące powstać w wyniku korzystania z treningów online
 3. Współpracę on-line określa oferta.
 4. Klient otrzymuje opiekę trenerską w postaci motywacji, dostępu do filmów instruktażowych z ćwiczeniami, porady (nie medycznej) i konsultacji.
 5. Klient wykonuje treningi samodzielnie w domu.
 6. Klient otrzymuje dostęp do treningu online poprzez serwis internetowy.
 7. Opłatę za treningi klient zobowiązany jest uiścić z góry, zgodnie z obowiązującym cennikiem, najpóźniej w chwili rozpoczęcia zajęć. Uczestnik może dokonać wpłaty zarówno gotówką jak i za pomocą przelewu bankowego na konto.
 8. Dane, które przekazywane są drogą elektroniczną od Trenera i od Klienta, są poufne
 9. Każdy trening dostępny będzie do 36 godzin od jego zakończenia.
 10. Klient zobowiązuje się do zapoznania z instrukcjami prawidłowego wykonywania ćwiczeń
 11. Klient ma stały kontakt z Trenerem, wszelkie pytania może kierować na maila lub mesenger trenera..
 12. Klient zobowiązuje się do zgłoszenia trenerowi problemów fizycznych mających bezpośredni lub pośredni wpływ na przebieg treningu, a szczególnie dolegliwości, które pojawiają się w trakcie trwania treningu.
 13. W przypadku pojawienia się nietypowych dolegliwości podczas treningu Klient zobowiązany jest do przerwania treningu i skonsultowania się z lekarzem.
 14. W celu zgłoszenia reklamacji, Klient proszony jest o przesłanie takiej informacji w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@impuls-braniewo.pl lub w formie pisemnej na adres: Siłownia IMPULS Pl. Grunwaldu 6, 14-500 Braniewo z podaniem przyczyny reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni kalendarzowych od daty jej otrzymania, a informacja zwrotna zostanie przesłana pod wskazany przez Klienta adres.
 15. Decyzję o odstąpieniu od umowy Klient może przesłać w formie elektronicznej na adres e-mail: biuro@impuls-braniewo.pl lub w formie pisemnej na adres:14-500 Braniewo Pl. Grunwaldu 6. w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Skutkiem odstąpienia od umowy jest całkowity zwrot kosztów poniesionych przez Klienta. Zwrot płatności zostanie dokonany nie później niż 14 dni od dnia otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy, przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta. W przypadku gdy usługa zacznie być świadczona przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, Klient jest zobowiązany do wyrażenia zgody na rozpoczęcie świadczenia usługi przed upływem terminu na odstąpienia od umowy. Po spełnieniu świadczenia przez Trenera, Klient utraci prawo odstąpienia od Umowy.
 16. Prawo do treści prezentowanych na stronie posiada Trener. Korzystanie z nagrań wideo, prezentacji oraz dokumentów dopuszczalne jest wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 17. Rejestrowanie dźwięku, fotografowanie i filmowanie zajęć bez zgody Trenera jest zabronione.
 18. Trener zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w regulaminie treningów i oświadczeniu.
 19. Każde niezastosowanie się do regulaminu może być podstawą do rozwiązania współpracy między Trenerem, a Klientem.

 

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych do umów o świadczenie usług trenerskich i drogą elektroniczną

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: RODO) Dariusz Wochna (prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Siłownia „IMPULS 14-500 Braniewo Pl. Grunwaldu 6  informuje, iż:

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Dariusz Wochna (prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Siłownia „IMPULS 14-500 Braniewo Pl. Grunwaldu 6 NIP: 5781056971, REGON 280489981), mail: biuro@impuls-braniewo.pl
 2. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z zawarciem i realizacją umowy w oparciu o art. 6 ust.1 lit. b) RODO.
 3. Pana /Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania umowy, a po jej rozwiązaniu lub wygaśnięciu – niezwłocznie usunięte.
 4. Przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i prawo przenoszenia danych – w przypadkach i na zasadach określonych w przepisach RODO.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 6. Podanie danych osobowych jest warunkiem niezbędnym do zawarcia umowy o świadczenie trenerskich i drogą elektroniczną. W przypadku nie podania danych osobowych nie będzie możliwe jej zawarcie.
0
  0
  Koszyk
  Pusty koszykWróć do sklepu